新新网

出售全新电动车 / 滑板车充电器 (24V / 36V / 48V)

发布:2018-4-13 5:09, 过期:2018-7-12 5:09, IP:42.99.164.65, 阅读:157

ID : 1470713

类别 : 提供

价格 : 45

地区 : 卡迪 Khatib

联络电话 : 83899576

收藏广告 :

出售全新电动车 / 滑板车充电器 (24V / 36V / 48V)

型号1
- 24V / 36V / 48V
- 铅酸电池
- 航空头 (滑板车)
- $45


型号2
- 36V / 48V
- 理电池
- 航空头 / 电动车头
- $45
出售全新电动车 / 滑板车充电器 (24V / 36V / 48V)
出售全新电动车 / 滑板车充电器 (24V / 36V / 48V)
出售全新电动车 / 滑板车充电器 (24V / 36V / 48V)
出售全新电动车 / 滑板车充电器 (24V / 36V / 48V)